Gitlab账号申请流程

一、账号注册

gitlab.com 上注册一个账号,登录进去后,按如下图进入账户设置:

二、将账号名提供给国芯FAE

按下图将 Full name 提供

三、添加 SSH Keys

按下图步骤添加 SSH Key

results matching ""

    No results matching ""